دانلود مقاله رابطه بين سبک زندگي و اقتصاد مقاومتي و مقايسه آن در بين جوانان ساکن مناطق شهري و روستا

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:57
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه بين سبک زندگي و اقتصاد مقاومتي و مقايسه آن در بين جوانان ساکن مناطق شهري و روستايي (بررسي موردي: شهرستان خرم آباد word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه بين سبک زندگي و اقتصاد مقاومتي و مقايسه آن در بين جوانان ساکن مناطق شهري و روستايي (بررسي موردي: شهرستان خرم آباد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه بين سبک زندگي و اقتصاد مقاومتي و مقايسه آن در بين جوانان ساکن مناطق شهري و روستايي (بررسي موردي: شهرستان خرم آباد word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه بين سبک زندگي و اقتصاد مقاومتي و مقايسه آن در بين جوانان ساکن مناطق شهري و روستايي (بررسي موردي: شهرستان خرم آباد word :

چکیده

سبک زندگی دارای سهبعد دانشی، نگرشی و رفتاری یا عمل است. سبک زندگی جوانان در پیمایشی از 100 جوان ساکن شهر

و 100 جوان ساکن مناطق روستایی شهرستان خرم آباد با هشت شاخص مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، لباس و کفش، خوراك و همچنین گرایش به سمت دین یا دینداری با ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و با توجه به اینکه مسأله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی بود، ابعاد اقتصاد مقاومتی نیز بر پایه دیدگاههای موجود و با شاخصهای سادهزیستی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی، عقلانیت اقتصادی و همچنین خوداتکایی یا نگاه مولّد به درون، مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در بین جوانان شهری برابر 0/161 و در بین جوانان روستایی برابر 0/104 بود که چندان معنادار نمیباشد. سطح سبک زندگی در بین جوانان شهری با استفاده از میانگین برابر 3/78 و در بین جوانان روستایی برابر 2/42 بود که بیشترین تفاوتها در مؤلفههای رفتار انحرافی، توجه به آرایش، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی مشاهده گردیده است. وضعیت مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در بین جوانان شهری برابر 1/52

و در بین جوانان روستایی 4/11 بود که بیشترین تفاوتها مربوط به خوداتکایی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی و عقلانیت اقتصادی بوده است.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، جوانان روستایی، جوانان شهرنشین، خرم آباد

مقدمه

سبک زندگی4 یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جامعهشناسان قرار گرفت و به سرعت در ابعادی همچون هویت، مصرف، طبقه اجتماعی، انگیزش و.. رشد یافته و بستری نو برای انواع تحقیقات تجربی فراهم شد. نظریات و آرای جامعهشناسانی همچون ماکس وبر5، گیدنز6، وبلن7، بوردیو8،

1-Life Style 5- Weber 6- Giddings 7- Veblen 8- Bourdieu

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
2

پیترسون1 و; چنان زمینهای برای تحقیقات سبک زندگی فراهم نمود که در تمام رشتههای علوم انسانی، زمینه

نظریهپردازی در خصوص نقش و جایگاه سبک زندگی فراهم شده است.

فاضلی((1382 گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع سبک زندگی را تا آنجا میداند که مرزهای محدود

کنندهاش لغزنده و مبهم است و برداشتهای متفاوتی از این موضوع و قلمرو آن به وجود میآید که در

بررسیها قابل مشاهده است.

بررسی پیشینههای تجربی در زمینه سبک زندگی در ایران نشان میدهد که سابقه پژوهش در این زمینه به کمتر

از بیست سال میرسد. البته از سال 1380 تاکنون اقبال محققان به سوی این موضوع بیشتر شده است.

با ظهور انقلاب اسلامی ایران، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که هم مردمی بود و هم

اسلامی؛ حکومتی که بنای سازگاری با هیچ یک از ابرقدرتهای شرق و غرب را نداشت و به هیچ قدرتی جز

قدرت ایمان و پشتوانه مردم خویش وابسته نبود. ظهور این نوع جدیدحکومتی، آن هم در منطقهای مانند

خاورمیانه که شاهراه حیاتی ارتباطی و قطب انرژی دنیاست، به مذاق مستکبرین ناخوشایند بوده و هست. ازآن ناخوشایندتر، صدور این انقلاب به دلها و قلوب مسلمین و سایر ملل است که به تازگی خود را در انقلابهای اسلامی منطقه نمودار ساخته است. ذات وجود چنین نظامی برای اردوگاه استکبار، خطری همیشگی را به دنبال دارد؛ لذا از روزهای آغازین این مولود مقدس، بنای دشمنی را در اشکال گوناگون بنا

نهادند. آنان ابتدا به صورت ترورها و اقدامات خونین داخلی، سپس جنگ نظامی و پس از آن تهاجم فرهنگی

و اقتصادی به مبارزه با انقلاب اسلامی پرداختند. در مقابل این تهاجم اقتصادی، گزینهای به نام اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که دارای ابعادی همچون حمایت از تولید داخلی، حمایت از کارآفرینی، توسعه صادرات، اصلاح نظام اداری و اقتصادی و همچنین افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت سبک زندگی در بین جوانان شهری و روستایی شهرستان خرم آباد

و مقایسه آن در ارتباط با ابعاد اقتصاد مقاومتی است. در این راستا لازم است که ابتدا به شناسایی و توصیف

وضعیت اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در مناطق روستایی و شهری پرداخته شده و سپس با بهرهگیری از روشهای آماری به تحلیل روابط و همچنین مقایسه بین آنها پرداخته شود.

بیان مسأله و ادبیات تحقیق

شهرستان خرم آباد، از نخستین سکونتگاههای مردم ایران بوده است که در استان لرستان و در ارتفاع

1170 متر از سطح دریا واقع شده است(قاسمی: 1375، .(1

بخش قابل توجهی از مردم شهرستان خرم آباد در مناطق روستایی سکونت داشته و به فعالیتهای کشاورزی و دامپروری میپردازند. از طرف دیگر، همواره این شهرستان را به عنوان یکی از شهرستانهای

مستعد در زمینه کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع دستی دانستهاند.

1- Peaterson

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
3

به نظر میرسد که در راستای به اجرا درآوردن شعار اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری بیشتر از امکانات و

استعدادهای این شهرستان، میتوان با در نظر گرفتن سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی به ارزیابی و تحلیل شرایط موجود با تأکید بر اوضاع جوانان که سهم عمدهای از جمعیت را به خود اختصاص دادهاند، پرداخت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله شبيه سازي حرکات قوي زمين در شمال ايران با استفاده از مدل حائلهاي ويژه word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:57
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبيه سازي حرکات قوي زمين در شمال ايران با استفاده از مدل حائلهاي ويژه word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبيه سازي حرکات قوي زمين در شمال ايران با استفاده از مدل حائلهاي ويژه word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شبيه سازي حرکات قوي زمين در شمال ايران با استفاده از مدل حائلهاي ويژه word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبيه سازي حرکات قوي زمين در شمال ايران با استفاده از مدل حائلهاي ويژه word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدرضا سقراط – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
ناصر خاجی – دانشیار مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
حمید زعفرانی – استادیار مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز

چکیده:

یکی ازمسائل مهم در لرزه شناسی مهندسی مدل کردن و پیش بینی حرکات زمین براثر زلزله در یک محل دلخواه می باشد دو رویکرد متفاوت یعنی استفاده از مدلهای فیزیکی و روابط تجربی می تواند برای ارزیابی مشخصه های حرکت زمین لحاظ شود در روش مربوط به روابط تجربی با استفاده از یک سری مشاهدات حرکت زمین یک مدل ریاضی برای توصیف آن داده ها ارائه می شود توجه به این نکته ضروری است که مدل ریاضی می تواند ارتباط کم و ضعیفی با فیزیک مسئله داشته باشد به عبارتی این رویکرد که یک مدل کاملا ریاضی می باشد تنها برای توصیف اطلاعات مشاهده شده می باشد. همانطور که مشخص است اعتبار این رویکرد میزان قابل اطمینان بودن آن اساسا به کافی بودن داده ها بستگی دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 71 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله نقش کيفيت جداره هاي شهري در آسايش رواني شهروندان word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:57
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش کيفيت جداره هاي شهري در آسايش رواني شهروندان word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش کيفيت جداره هاي شهري در آسايش رواني شهروندان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش کيفيت جداره هاي شهري در آسايش رواني شهروندان word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش کيفيت جداره هاي شهري در آسايش رواني شهروندان word :

چکیده

منظر یک فضای شهری به دو دسته عناصر کالبدی و ادراکی تقسیم می شود. منظر کالبدی از سه موضوع جداره، بام و زمین تشکیل شده است و جنبه های ادراکی آن حضور مردم و نحوه فعالیت و عملکرد آنها در فضای شهری می باشد. از بین عناصر کالبدی، جداره های شهری مهمترین نقش را در تعریف منظر شهر بر عهده دارند. از آنجا که جداره های شهری نمود بیرونی و ظاهری قابل رؤیت ساختمان ها هستند، کیفیت تک تک نماها و تأثیری که در جمع بر فرد می گذارند، بسیار مهم خواهد بود. نگاهی گذرا به سیمای شهرهای امروزی، این سوال را مطرح می کند که “چگونه می توان به سطحی از جداره های شهری دست یافت که تأثیرات مثبتی را بر روحیات شهروندان بگذارد؟”، بستری که در آن هم معمار و طراح سطح توانایی و خلاقیت خود را به کار گیرد و هم تأثیر جمعی نماها در کنار یکدیگر، کیفیت فضاهای شهری را به عنوان یک کل مخدوش نسازد و این کل بتواند بهترین بازتاب و عکس العمل را بر شهروندان بگذارد . جنبه های زیبایی شناختی ، ایجاد کیفیت بصری و توجه به واکنش جامعه نسبت به فضاها و یا جداره های شهری از مواردی است که در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، به تبیین نکات لازم برای بررسی موضوعات مرتبط باجداره های ساختمانی و عوامل تأثیر گذار بر ایجاد آسایش روانی در شهروندان می پردازیم.

واژههای کلیدی: منظر شهری، جداره های شهری، آسایش روانی، کیفیت بصری.

-1 مقدمه

امروزه آلودگی های صوتی و بصری و آشفتگی های ساختاری جزء جدایی ناپذیر شهرهای بزرگ مدرنیته شده است. این مسئله چنان با تعریف ساختار زندگی شهری عجین شده که گویی نابسامانی ها از ملزومات زندگی شهرنشینی مدرن هستند. نماهای زشت و ساختمان های بدقواره، عدم هماهنگی بافت، رنگ و جنس مصالح جداره ها با یکدیگر، شکل و فرم نامناسب آنها از جمله مسائل نگران کننده در مبحث معماری، منظر و شهرسازی است که تاکید بر توجه و اصلاح آن امری مهم به شمار می آید.

1

تحقیقات نشان می دهد که مناظر شهری آشفته به دلایل متعددی از جمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی، پرخاشگری و در بلند مدت منجر به بیماری های مزمن می گردند. هدف از این مقاله دستیابی به مبانی و اصولی است که بتواند زمینه ی ارتقای کیفی جداره های شهری را به عنوان یکی از مهمترین موضوع های سیما و منظر شهری فراهم کند. به عبارت دیگر هدف، معرفی و شناخت مسائلی است که بتواند جداره های شهری را به عنوان جزئی از یک کل هماهنگ در ایجاد فضای شهری مطلوب و جذاب مطرح کند، تا بتواند بهترین تاثیرات روانی را بر شهروندان بگذارد. افرادی که بیشترین ارتباط را با جداره های شهری دارند و بیشترین تاثیر را از آنها می گیرند.

-2 تعریف جداره

جداره ها سطوح عمودی تعریف کننده یک معبرند. جداره یا بدنه فضا بخش اصلی کالبدی یک فضا را تشکیل می دهد، در حقیقت این عنصر کیفیت یک فضای وابسته را مشخص می کند و به آن مفهوم محیطی می بخشد. جداره همواره یک سطح بسته یا وجهی از یک بنا نیست جداره ممکن است:

– یک سطح عمودی بدون بازشو باشد.
– یک سطح عمودی با تعدادی بازشو باشد.
– و یا تنها یک سری عناصر عمودی( ستون یا درخت)، یعنی سطح شفاف با امکان ارتباط بصری (چه ارتباط فضائی امکان پذیر باشد، چه نباشد) باشد (طباطبائی،.(1:1390

همانطور که می دانیم جداره های شهری جرئی از سیمای شهر محسوب می شوند. خود سیمای شهری از سه موضوع جداره، بام و زمین تشکیل شده است و این دقیقا مواردی است که متاسفانه در شهرهای مدرن توجه چندانی به آنها نمی شود (ثبوتی،.(3:1390 در این میان نقش جداره های شهری به دلیل بیشتر بودن ارتباط ادراکی آن با افراد اهمیت بیشتری می یابد.

-3 اجزاء جداره

جداره خارجی یا بعبارتی نما، به معنی منظره خارجی ساختمان و آنچه از فضای شهری دیده می شود گفته می شود. جداره در معرض دید و در برابر چشم است، آنچه از سوی بیرون دیده می شود و منظره خارجی بنا و عمارت است. این جداره که به چشم ما می رسد در حقیقت نوعی شکل می باشد که در زمینه محیط پیرامون خود قرار گرفته است (طباطبائی، :1390صص1و.(2 حال این شکلی که در معرض دید ما قرار دارد از اجزا و قسمت هایی تشکیل شده است که به طور کلی می توان آنها را به سه دسته زیر تقسیم کرد:

-1-3 لبه ها

برای مشخص شدن شکلی در زمینه تشخیص وجه تفاوت و یا مرزی بین نقش و زمینه ضروری است. ما هنگامی می توانیم شکلی را در زمینه ای تشخیص دهیم که بتوانیم لبه ای را برای آن تشخیص دهیم، (لبه ها) عناصری خطی هستند که مرزهای بین دو سطح را مشخص می کنند.

باید توجه داشته باشیم که در تشخیص نمای یک جداره در زمینه محیط نیز لبه ها نقش بسار مهمی دارند. که این لبه ها به دو خط غیر قابل انکار تفکیک می شوند.

-1 لبه های برخورد با آسمان (خط بام)

2

-2 لبه های برخورد جداره با زمین (خط زمین)(طباطبائی، (2:1390 در یک جداره خطوط بام (لبه های برخورد بنا با آسمان) می تواند به شکل های مختلف صاف، ناصاف، ادغامی و ; باشد، اما

برای ایجاد جداره هایی با تاثیرات مثبت و زیبایی بصری مناسب توصیه می شود که خطوط بام بخصوص در مناطق مسکونی متعادل باشد و جهت ایجاد تنوع می تواند یک طبقه بالاتر یا پایین تر از خط پایه باشد.

شکل– 1 خط بام متعادل برای جداره مسکونی (یک طبقه بالاتر یا پایین تر از خط پایه بام (منبع: طباطبائی،(6:1390

در رابطه با خط زمین هم باید مسائل مختلف از جمله جنس زمین، امنیت حرکتی عابرین پیاده و عقب نشستگی ها و پیش آمده گی های ساختمان در طراحی جداره مد نظر قرار گیرد.

-2-3 زمینه

هر جداره در محیطی قرار دارد و بخشی از یک فضا را اشغال می کند. پس به عبارتی می توان گفت نمایی که از جداره به چشم ما می رسد نوعی شکل می باشد که در زمینه محیط پیرامون خود واقع گشته است. از طرفی هر جداره از اجزائی تشکیل شده است و کل جداره زمینه ای است برای آن اجراء (طباطبائی .(9:1390 به عنوان مثال اجزای جداره چون خطوط غالب نما، روزنه ها، رنگ و بافت مصالح تزئینات و; می توانند بصورتی بکار گرفته شوند که در انسان درک و احساس متفاوتی را ایجاد کنند، احساسی چون حس محرمیت، حس ارتباط درون و بیرون بنا، حس هماهنگی و همسازی کل جداره، تعادل اجزاء آن، وحدت کلی بدنه و;

برای مثال با استفاده از خطوط افقی در بدنه ی ساختمان های مرتفع حس کشیدگی و ارتفاع زیاد آن را کاهش داد، خطوط بدنه می توانند در شهروندان القای سکون و آرامش کنند، کشیدگی و طول جداره ها را کمتر یا بیشتر نمایش دهند و ایجاد حس تحرک و پویایی بنمایندو یا در یک جداره با افزایش سطوح شیشه خور می توان حس ارتباط درون و بیرون را در شهروندان تشدید کرد.

شکل– 2 انسان نوعی محرمیت و بسته بودن فضاهای داخلی بنا را حس می کند (منبع: طباطبائی،(10:1390

3

شکل– 3 احساسی مابین دو احساس حاصل از شکل نمای جداره اول و سوم را برای انسان تداعی می کند (منبع: طباطبائی،(11:1390

شکل– 4 اوج رابطه بین درون و بیرون بنا و عدم پوشیدگی و محرمیت برای فضاهای خالی را برداشت می کنیم (منبع: طباطبائی،(11:1390


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 76 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله پذيرش ارقام پرمحصول برنج گامي در دستيابي به توسعه پايدار در توليد برنج word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:57
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پذيرش ارقام پرمحصول برنج گامي در دستيابي به توسعه پايدار در توليد برنج word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پذيرش ارقام پرمحصول برنج گامي در دستيابي به توسعه پايدار در توليد برنج word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پذيرش ارقام پرمحصول برنج گامي در دستيابي به توسعه پايدار در توليد برنج word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پذيرش ارقام پرمحصول برنج گامي در دستيابي به توسعه پايدار در توليد برنج word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

شیوا پورکند – کارشناس ارشد توسعه روستایی،
محمدکریم معتمد – استاد دانشگاه گیلان – گروه توسعه روستایی

چکیده:

تحقیق حاضر در استان گیلان انجام گرفته است جامعه آماری تحقیق برنجکاران گیلانی هستند که در سال زراعی 88-87 به کشت این محصول اشتغال داشته اند. هدف این مقاله مقایسه میانگین تولید (عملکرد) و درآمد دو گروه از کشاورزانی برنجکارگیلانی است که گروه اول ارقام پرمحصول و گروه دوم ارقام بومی برنج را کشت می کنند و در مرحله بعدی عوامل موثر در پذیرش ارقام اصلاح شده شناسایی و طبقه بندی شدند. در این تحقیق برای دستیابی به هدف های پیشبینی شده با طرح پرسش های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات لازم جمع آوری شد . ابزار اصلی جم عآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق پرسشنامه می باشد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSتحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه را استادان دانشگاه و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بررسی و تایید کردند. جهت آزمون پایایی ابزار، ضریب آلفای کرونباخ =0/89 محاسبه گردید..نتایج حاصل نشان داد که عواملی چون هزینه، سواد، سن، اجرای طرح های تجهیز و نوسازی و شرکت در کلا سهای آموزشی-ترویجی در پذیرش و بکارگیری این ارقام توسط کشاورزان گیلانی مؤثر بود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 84 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله آناليز فلاکسهاي متابوليکي در رشد و توليد محصول ثانويه براي Streptomyces coelicolor wor

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:57
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آناليز فلاکسهاي متابوليکي در رشد و توليد محصول ثانويه براي Streptomyces coelicolor word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آناليز فلاکسهاي متابوليکي در رشد و توليد محصول ثانويه براي Streptomyces coelicolor word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آناليز فلاکسهاي متابوليکي در رشد و توليد محصول ثانويه براي Streptomyces coelicolor word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آناليز فلاکسهاي متابوليکي در رشد و توليد محصول ثانويه براي Streptomyces coelicolor word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

زهرا راستیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و
رضا عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و
فرشته نعیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و

چکیده:

در این تحقیق ب ه آنالیز فلاکسهای متابولیکی در رشد و تولید محصول (آنتی بیوتیک (Actinorhodin S. coelicolorپرداخته شده است. ابتدا شبکه واکنشهای متابولیکی جمع آوری گردید ( 160 واکنش ) و سپس مدلاستوکیومتری بر اساس موازنه های جرمی بدست آورده شد . دستگاه معادلات حاصل، برای ماکز یمم نمودن ت وابع هدف “رشد” و “تولید اکتینورودین “ از طریق برنامه ریزی خطی با استفاده از نرم افزار 7Lingo حل گردید . توزیع فلاکسها در غالب یک نقشهمتابولیکی همراه با مقادیر عددی فلاکسها بر اساس نتایج محاسباتی ارائه شد . نتایج آزمایشگاهی بدست آمده در یک بیوراکت ور 5 لیتری) با مقادیر محاسبه شده شدت های ویژه رشد و تولید محصول در چند مورد مقایسه و بررسی گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 67 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مدلسازي پروسه درمان زردي نوزاد با استفاده از Stateflow word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:57
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازي پروسه درمان زردي نوزاد با استفاده از Stateflow word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازي پروسه درمان زردي نوزاد با استفاده از Stateflow word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازي پروسه درمان زردي نوزاد با استفاده از Stateflow word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازي پروسه درمان زردي نوزاد با استفاده از Stateflow word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

رسول خیاطی – مربی
فرزاد توحید خواه – استادیار گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکب
فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی – استادیار گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

زردی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نوزادان به شمار می رود. تشخیص زودهنگام این نوع زردی و اتخاذ شیوه درمان متناسب، باعث جلوگیری از عوارض ناشی از درمان دیر هنگام این نوع بیماری از قبیل آسیب های مغزی می شود. مدل سازی پروسه درمان بیماری زردی می تواند در شناخت بهتر این نوع بیماری به صورت بیان عوامل مؤثر بر آن، شیوه های درمان و ارزیابی نتایج، کارآمد باشد. در این مقاله، مدل سازی پروسه درمان بیماری زردی نوزاد با بهره گیری از stateflow نرم افزار Matlab برای اولین بار انجام می شود.نتایج به دست آمده نه تنها از به هدف رسیدن این نوع مدل سازی حکایت دارد بلکه می توان از آن به عنوان وسیله کمک آموزشی دانشجویان پزشکی بهره برد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 85 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله اديان الهي در حقوق داخلي ونقدي بر ازادي بيان حقوق بشر word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:56
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اديان الهي در حقوق داخلي ونقدي بر ازادي بيان حقوق بشر word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اديان الهي در حقوق داخلي ونقدي بر ازادي بيان حقوق بشر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اديان الهي در حقوق داخلي ونقدي بر ازادي بيان حقوق بشر word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اديان الهي در حقوق داخلي ونقدي بر ازادي بيان حقوق بشر word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
تعداد صفحات: 52
نویسنده(ها):
مهرداد ترکمان – کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد علوم وتحقیقات مرکزی
مهران حسینی – کارشناس ارشد حقوق جزاو جرم شناسی ، دانشگاه آزاداسلامی ، واحدعلوم وتحقیقا مرکزی

چکیده:
ادیان الهیه با توجه به آیات قرآن و نظرفقها و قوانین مدونه جمهوری اسلامی ایران شامل اسلام، مسیحیت ،یهودی وزرتشتی می باشد که احترام به همه ادیان ازدیرباز موردتوجه جامعه بشری بوده است . امروزه مهم ترین دلیل توجه به جایگاه ادیان الهی و آزادی بیان می تواند به بهانه حق طبیعی آزادی بیان بدون اینکه به بعد اخلاقی وقانونی آن توجه شودازجمله توهین به ساحت پیامبراکرم ومعصومین و;. صورت می پذیرد باشد. آزادی دارای معانی متعددی است ومحدوده آزادی با توجه به معانی مختلف آن متفاوت است. دربخش گسترده ای ازجهان حقوق بشری وجودنداردو ازسوی دیگر درپاره ای ازکشورهای دنیا، ما وارد عصر(( حق زدگی مفرط)) شده ایم . درقانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشرآزادی بیان مطرح شده است اما برای آنها محدودیت هایی نیز ذکر شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 62 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي درکاربردي جهاد

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:56
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي درکاربردي جهاد کشاورزي در استان قزوين word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي درکاربردي جهاد کشاورزي در استان قزوين word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي درکاربردي جهاد کشاورزي در استان قزوين word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي درکاربردي جهاد کشاورزي در استان قزوين word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

سمیه رجبی – مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی قزوین
الهام بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه
عبدالحمید پاپ زن – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرم
کیومرث زرافشانی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرم

چکیده:

هدف مطالعه ی حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه در میان دانشجویان مرکز علمی- کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان مرکز علمی-کاربردی وابسته به جهاد کشاورزی استان قزوین در سال 1386 تشکیل دادند (N=264) . حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر (n=156) تعیین گردید و سپس نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار گرد آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه ای سه قسمتی بود که بخش اول جهت آگاهی از اطلاعات فردی و تحصیلی دانشجویان تدوین شد. بخش دوم شامل پرسشنامه استانداردی راجع به نیت کارآفرینی و عوامل موثر بر آن بود که پس از ترجمه به فارسی روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت. به منظور شناسایی ترجیحات فردی وابسته به شخصیت دانشجویان بخش سوم پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد ترجیحات و تفاوت های یادگیری فردی(ILP) مورد استفاده قرار گرفت که روایی آن توسط تدوین کنندگان آن تایید و پایایی ابزار نیز از طریق همبستگی آن با شاخصMBTI، توسط همان افراد حدود 0/87 تا 0/99 تخمین زده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داد ههای گرد آوری شده از آماره های توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین (آزمون مقایسه میانگین دو جامعه T- test و تحلیل واریانس یک طرفهANOVA )بهره گرفته شد. نتایج به دست آمدهحاکی از آن بود که رفتار کارآفرینی در بین دانشجویان در حد متوسط قرار داشت، در حالی که این میزان در بین دانشجویان رشته های مختلف، متفاوت بود ولی بین دانشجویان دختر و پسر و ورودی های مختلف اختلاف چندانی وجود نداشت. از نظر ترجیحات فردی وابسته به شخصیت مشخص شد که دانشجویان دختر بیشتر برون گرا، شهودی، احساسی و قضاوتی و دانشجویان پسر درون گرا، تجربی، فکری، و ادراکی بودند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 71 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي روش هاي مقاوم سازي لوله هاي بتني فاضلابروها word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:56
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي روش هاي مقاوم سازي لوله هاي بتني فاضلابروها word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي روش هاي مقاوم سازي لوله هاي بتني فاضلابروها word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي روش هاي مقاوم سازي لوله هاي بتني فاضلابروها word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي روش هاي مقاوم سازي لوله هاي بتني فاضلابروها word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

یوسف پریش عضو هیئت علمی و دکترای عمران – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (وزا
علی اکبر اهری آبش احمد لو – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی
فهیمه نجایی آبادی – فوق لیسانس عمران ت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه جامع علمی کاربردی – تبریز

چکیده:

در این مقاله به خوردگی در لوله های بتنی مسلح فاضلاب و آسیب دیدگی های آن اعم از نفوذ پذیری، ترک خوردگی و خوردگی فولاد بررسی شده است و روش های حفاظت از سازه های بتن مسلح در مقابل خوردگی ارائه شده است. در بخشی از مقاله به آسیب دیدگی بیولوژیکی، روند تخریب در اثر باکتری ها و عوامل مؤثر در خوردگی ترکیبات گوگردی و مبارزه با خودگی در فاضلابروها پرداخت شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 76 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:56
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 21
نویسنده(ها):
لیلا فراشیان – فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:
آدمی از دیرباز میل به کوچ کردن و از جایی به جایی رفتن داشته و دارد، از این مقوله تحت عنوان توریسم یا گردشگری نام برده شده است. توریسم که واژه ای فرانسوی است، صنعتی است در خدمت توریست ها به عنوان افرادی که برای انجام امور گوناگون برای مدتی از خانه و سرزمین خود دور شده و در جای دیگری می مانند، اطلاق می شود. توریسم دارای اشکال گوناگون و متنوعی است، یکی از انواع مختلف توریسم، توریسم یا گردشگری روستایی است. توریسم روستایی که ریشه در اروپای شرقی دارد می تواند در ممالک جهان سوم و به طور عمده در کشورهایی که دارای جمعیت روستایی بالایی هستند، بسیار مهم و پراهمیت باشد. توریسم روستایی در این قبیل سرزمین ها اهداف گوناگونی همچون افزایش میزان مشارکت روستائیان در طرح های گوناگون، آموزش و ترویج فرهنگ های متنوع و ; را به طور اعم و افزایش درآمد برای خانوارهای روستایی کم درآمد به طور اخص را در پی دارد. با توجه به پتانسیل های بالا و جاذبه های فراوان روستاها اگر این صنعت (توریسم) به جایگاه واقعی خود برسد و به چشم منبع درآمدی برای دولت ها و روستاییان به آن نگریسته شود، دیری نمی پاید که شاهد پیشرفت های چشمگیری در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه به خصوص در روستاها خواهیم بود. اما متاسفانه در جوامع مزبور که ایران نیز در میان آنها قرار دارد، به این مقوله توجهی نمی شود. شاید یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به توریسم روستایی، ضعف مدیریتی و برنامه ریزی نادرست باشد به طوری که مدیران در انتخاب پروژه های مناسب گردشگری دقت لازم را به عمل نیاورده و بدون توجه به آثار آن راه توسعه این صنعت را گرفته اند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 84 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سار پروژه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]